Nieuwbouw brede school Ursem

Het vlaggenschip van de verduurzaming van scholen in de gemeente Koggenland is de nieuwbouw van de brede school in Ursem.

De bestaande gebouwen van de twee basisscholen in Ursem (gemeente Koggenland) zijn aan vervanging toe. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik door de nieuwbouwlocatie van de toekomstige brede school duurzaam te bouwen. Naast twee basisscholen zal in de brede school ook buitenschoolse opvang, een jeugdbibliotheek, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf worden gehuisvest.

Initiatiefnemers

De gemeente Koggenland, Stichting Katholiek Onderwijs De Gouw (Bavoschool), Allure Stichting voor openbaar onderwijs (Langereisschool), Stichting Peuterspeelzalen Koggenland (locatie de Keetschoppertjes), Stichting Kinderopvang Koggenland (locatie Figaro) en Stichting WEBbibliotheken werken samen aan de ontwikkeling van de brede school. Wens van alle partijen is om een voorziening te creëren waarin wonen, zorg en welzijn worden gebundeld tot één eenheid.

De partijen hebben intensief samengewerkt om te komen tot een Programma van Eisen waarin alle wensen en eisen van de toekomstige eigenaar en gebruikers zijn opgenomen. Inmiddels is er door middel van een ontwerpwedstrijd een architectenbureau geselecteerd en krijgt het gebouw in hoog tempo een gezicht.

 Ambities

Duurzaam en milieubewust bouwen met hoge kwaliteit is een belangrijk speerpunt van de gemeente Koggenland. De gemeente wil haar beleid met betrekking tot duurzaam bouwen een praktische invulling geven met de werkwijze DuBo Nieuwe Stijl. Deze werkwijze wordt ook bij de bouw van de brede school toegepast. De werkwijze kenmerkt zich door prestatiegericht werken, efficiëntie, samenwerking en transparantie. Resultaten worden zichtbaar gemaakt als basis voor monitoring en evaluatie (verantwoording). De instrumenten GPR Gebouw® en BouwTransparant (waarvan in dit project sprake is van een uitgebreide vorm) bieden de basis voor prestatiegericht werken.

Om deze duurzaamheidambities te waarborgen zijn er diverse maatregelen genomen:

 1. In het programma van eisen zijn hoge ambities opgenomen uitgedrukt in minimum GPR-scores. Op basis van GPR Gebouw 4.0 geldt als algemene ambitie voor de gemeente Koggenland een score van: 8,0 op energie; 8,0 op gezondheid; 7,5 op milieu; 7,5 op gebruikskwaliteit; 7,5 op toekomstwaarde.
 2. De mate waarin architectenbureaus ervaring hebben met duurzaamheidmaatregelen is meegenomen in de preselectie van architectenbureaus. Vijf architectenbureaus zijn op basis van deze preselectie uitgenodigd deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd.
 3. De vijf deelnemende architectenbureaus zijn gestimuleerd om een nog hogere score op het gebied van duurzaamheid te behalen dan de in het programma van eisen uitgedrukte minimum GPR-scores. Hogere GPR-scores resulteerden in een hogere puntentoekenning.
 4. De energetische concepten (installatietechnisch en bouwkundig) van de vijf inzendingen van deze ontwerpwedstrijd zijn in opdracht van de gemeente Koggenland door een extern deskundige vergeleken en waar mogelijk voorzien van aanbevelingen voor verbeteringen.
 5. Tijdens het ontwerp- en bouwtraject wordt door gemeente Koggenland gewerkt volgens het concept Bouwtransparant. Dit houdt onder andere in dat gedurende het ontwerptraject op een aantal ijkmomenten wordt gemonitord of het ontwerp nog voldoet aan de geformuleerde ambitieniveaus zodat eventueel nog kan worden bijgestuurd. Na oplevering wordt getoetst of de ambities daadwerkelijk zijn behaald.

Inmiddels is er een keuze gemaakt voor een architectenbureau. Het winnende schetsontwerp voor de bouw van de nieuwe brede school in Ursem kende de volgende scores op basis van GPR. 8,2 op energie; 9,1 op gezondheid; 7,8 op milieu; 9,3 op gebruikskwaliteit; 8,7 op toekomstwaarde. Lees hier meer over de voortgang van het project Brede school Ursem.

In Heerhugowaard wordt een nieuw gebouw gebouwd voor twee schoolverenigingen, het Huygens College en De Polsstok. Het nieuwe gebouw moet 'energieneutraal' worden. Dat betekent dat het energiegebruik op jaarbasis op nul uitkomt. De school wil dit realiseren door:

 • zeer energiezuinig te bouwen;
 • het resterende energiegebruik zelf op te wekken d.m.v. zonne-energie.

Belangrijk uitgangspunt is dat het een gezond schoolgebouw wordt en dat energiebesparende maatregelen niet ten koste mogen gaan van het binnenmilieu.

Van voorontwerp tot onderhoud

De gemeente Heerhugowaard heeft het bouwheerschap van de nieuwbouw op zich genomen. Momenteel wordt het voorontwerp van de school gemaakt. Als bouworganisatievorm is gekozen voor een geïntegreerde contractvorm waarbij het ontwerpteam een definitief ontwerp maakt waarna de verantwoordelijkheid voor het verdere ontwerp, de bouw en het onderhoud voor 15 jaar wordt aanbesteed aan een consortium.

Eerste schoolgebouw met BREEAM-NL label

De gemeente Heerhugowaard en het programma Duurzame Scholen zien veel in het certificeren van het ontwerp en de bouw van de school op basis van BREEAM-NL. Als dit lukt, dan zou het Polstock Hygens College het eerste schoolgebouw in Nederland zijn met een BREEAM-NL label. Certificering van het project volgens deze methode zorgt voor borging van de duurzaamheidambitie in het bouwproces. Daarnaast ontstaat er inzicht in bijvoorbeeld:

 • technische ontwerpkeuzes en maatregelen en hun consequenties;
 • financiële consequenties van duurzaamheid;
 • invloed van de gekozen bouworganisatievorm op duurzaamheid;
 • de voor- en nadelen van een dergelijke duurzaamheidambitie.

De informatie uit dit traject wordt, in overleg met de gemeente Heerhugowaard en de school, door Duurzame Scholen beschikbaar gesteld voor andere projecten.

BREEAM certificering

BREEAM is een instrument om de mate van duurzaamheid van een gebouw meetbaar te maken. Het instrument beoordeelt de mate van duurzaamheid op basis van negen thema’s zoals management (=bouwproces), energie, gezondheid, materialen etc. BREEAM is een internationaal instrument dat al 20 jaar bestaat. Verwacht wordt dat het een van de meest toonaangevende instrumenten wordt om duurzaamheid te kwantificeren in een project. Meer informatie op www.dgbc.nl.